Dokumenty

ROZKŁAD DNIA

Grupa I”Krasnali”i Grupa II ,,Gumisie”

6.30-7.30 Łączenie grup, zabawy integracyjne w sali gr. III ( w godz.7.30-8.00 łączenie grupy I i II w sali grupy I)
7.30 - 8.00 Spotkanie z literaturą, przygotowanie pomocy do zajęć
8.00- 8.30 Ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne przed śniadaniem.
8.30 - 9.00 Śniadanie

9.00 - 11.00 Zajęcia edukacyjno-wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, zabawy dowolne w sali, pobyt na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki, imprezy okolicznościowe.

11.00 - 11.30 Zabawa ruchowa, czynności porządkowo- higieniczne, przygotowanie do obiadu.
11.30 - 12.00 Obiad

12.00 - 13.00 Relaksacja, zabawy integracyjne, gry planszowe, konstrukcyjne, prace stymulacyjno-kompensacyjne i wychowawcze. Słuchanie bajek, zabawy z komputerem, zabawy w sali lub na podwórku. Dodatkowe zajęcia dydaktyczne.
13.00 – 13.30 Zabawa ruchowa, czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.
13.30 – 13.45 Podwieczorek

13.45 - 15.00 Zabawy dowolne, pobyt na świeżym powietrzu ( w godz. 14.30-15.00 łączenie grup I i II)
15.00- 16.00 Grupy łączone, zabawy integracyjne w sali grupy II. Rozchodzenie się dzieci.

Grupa III „ Smerfy II” i Grupa IV „ Smerfy I”

6.30-7.30 Łączenie grup, zabawy integracyjne w sali gr. III ( w godz.7.30-8.00 łączenie grupy III i IV w sali grupy III)
7.30 - 8.00 Wykonywanie zadań indywidualnych, przygotowanie pomocy do zajęć.

8.00- 8.30 Ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne przed śniadaniem.
8.30 – 9.00 Śniadanie

9.00 - 11.00 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową. Zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, zabawy dowolne w sali, pobyt na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki, imprezy okolicznościowe.

11.00 - 11.30 Zabawa ruchowa, czynności porządkowo- higieniczne, przygotowanie do obiadu.
11.30 - 12.00 Obiad

12.00 - 13.00 Zajęcia stymulujące i wyrównawcze, spotkanie z literatura, zabawy i gry stolikowe, zabawy tematyczne wg zainteresowań dzieci, zabawy z komputerem, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, dodatkowe zajęcia edukacyjne.
13.00 – 13.30 Zabawa ruchowa, czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.
13.30 – 13.45 Podwieczorek

13.45- 14.00 Zabawy kołowe ze śpiewem, spotkanie z literaturą.
14.00 - 15.00 Zabawy dowolne, pobyt na świeżym powietrzu ( w godz. 14.00-15.00 łączenie grup III i IV w sali grupy III)
15.00- 16.00 Grupy łączone, zabawy integracyjne w sali grupy II. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

 

 

Główne zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze na rok szkolny 2022/2023:

Zadanie 3. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

 

Nazwa podejmowanych zadań i sposób ich realizacji

Terminy realizacji

Osoby odpowiedzialne za realizację

1.Realizacja programu „Wiem, czuję, rozumiem - Wychowanie do wartości”

2. Wykorzystanie utworów literackich, piosenek, obrazów do poznawania różnych postaw i norm społecznych.

3. Kształtowanie postaw: szacunku, serdeczności, mówienia dobrych słów i niesienia bezinteresownej pomocy innym.

4. Dostarczanie wzorów postępowania ludzi szlachetnych, pracowitych, odważnych, uczciwych- organizowanie spotkań z ,,ciekawymi ludźmi”

5. Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania i postępowania – przygotowanie formy graficznej w salach.

6. Organizowanie zabaw umożliwiających kształtowanie umiejętności nazywania emocji i myśli dzieci.

7. Otaczanie opieką potrzebujących, udział w akcjach charytatywnych, działaniach na rzecz innych.

8. Promowanie zdrowego stylu życia dzieci poprzez rozbudzanie zamiłowania do aktywności fizycznej - codzienne ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe z wykorzystaniem różnorodnych przyborów do ćwiczeń gimnastycznych inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej.

9. Realizacja tematyki dotyczącej promowania zdrowego stylu życia dzieci poprzez poszerzenie wiadomości na temat zdrowego odżywiania się, ukazanie dzieciom wartości zdrowia i potrzeby jego ochrony.

 


 


Wszystkie zadania realizowane będą w ciągu całego roku.

 

Wszyscy nauczyciele

 

Zadanie 4. Kontynuowanie pracy nad wzmacnianiem edukacji ekologicznej w przedszkolu. Rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne – kształtowanie postawy proekologicznej

Zadania ogólne

Formy realizacji

Termin realizacji

Uwagi o realizacji

 1. Prowadzenie działań polegających na obserwowaniu, gromadzeniu różnorodnych elementów związanych ze środowiskiem przyrodniczym.

Systematyczne wzbogacanie kącików przyrody o elementy przyrodnicze związane z daną porą roku.

 

 

Cały rok

 

 1. Prowadzenie przyrodniczych obserwacji.

Spacery po najbliższej okolicy.

Cały rok

 

 1. Rozbudzanie nawyku szanowania zieleni i utrzymywaniu porządku w najbliższym otoczeniu.

Uczestnictwo w akcji Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi.

Wrzesień,

Kwiecień

 

 1. Umożliwienie dzieciom kontaktów z osobami, instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

Spotkanie z P. leśniczym.

Styczeń

 

 1. Poszerzenie wiedzy z zakresu dbania o środowisko.

Prowadzenie pogadanek i zajęć o tematyce ekologicznej. Realizacja autorskiego programu „Przedszkolak za pan brat z ekologią”.

Cały rok

 

 1. Kształtowanie nawyku ochrony przyrody.

Selektywną zbiórka odpadów np. zużytych baterii, plastikowych nakrętek i makulatury.

 

Cały rok

 

 1. Udział w dokarmianiu ptaków.

Założenie ptasiej stołówki (obserwacja zachowania się ptaków w karmniku).

 

Luty

 

 1. Wpajanie zasad na temat szanowania przyrody.

Zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie podczas spacerów i wycieczek, np. nie śmiecenie, nie deptanie trawników, nie hałasowanie w lesie.

Cały rok

 

 1. Kształtowanie postaw proekologicznych.

Quiz ekologiczny – podsumowanie zdobytej wiedzy.

Czerwiec

 

Zadanie 5. Rozwój społeczno-emocjonalny; hartowanie sfery emocjonalnej oraz pozyskiwanie do współpracy w tym zakresie Rodziców

 

Formy realizacji

Osoby

odpowiedzialne

Termin realizacji

 

1). Zawarcie z dziećmi umów, kontraktów dotyczących ich zachowania w przedszkolu, opracowanie ich w formie przystępnej dla dzieci.

 

2). Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

3). Systematyczne i planowe organizowanie zajęć i zabaw uczących dzieci radzenia sobie w trudnych sytuacjach w tym także łagodnego znoszenia porażek ( wykorzystanie gier planszowych , stosowanie się do reguł gier i zabaw; nauka radzenia sobie z emocjami, przezwyciężanie napotkanych trudności).

4). Wykorzystanie literatury dziecięcej: bajki, bajki terapeutyczne, drama, zabawy z kostką mimiczną, zabawy aktywizujące, itp.) - „Emocje ukryte w bajkach”.

5). Cykliczne prowadzenie zabaw i ćwiczeń ruchowych - pokonywanie trudności; zabawy z elementem rywalizacji i współzawodnictwa ( dzieci starsze).

6). „Kącik naszych emocji”- gromadzenie przedmiotów do wyrażania swoich emocji (np. miś do przytulenia, pudełko do którego dzieci wkładają wykonane przez nie rysunki ilustrujące ich emocje lub nastój w danym dniu).

7). Organizowanie sytuacji umożliwiających opisywanie, nazywanie i wyrażanie własnych stanów emocjonalnych poprzez różnorodne formy ekspresji.

8). Rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych; rozumienie , że odczuwają je wszyscy ludzie:

( zabawy dydaktyczne, gry zespołowe, gry edukacyjne, tablice motywacyjne, udział w konkursach).

9). Rozwijanie słownika czynnego i biernego dzieci określającego różne stany emocjonalne i uczuciowe (smutek, zmartwienie, przykrość, radość, zadowolenie, szczęście, złość, nieśmiałość, lęk, gniew, zdziwienie - wykorzystanie e-motek itd.),

10). „ Emocje w obiektywie” - fotograficzna kronika przedszkolna – umieszczanie zdjęć na stronie internetowej ( uroczystości, przedszkolne imprezy okazjonalne, zdjęcia z zajęć)

11). Uczestnictwo Rodziców w zajęciach otwartych - obserwacja umiejętności, zainteresowań i aktywności dzieci na tle grupy (w tym społeczno- emocjonalnej).

12). Współpraca z rodzicami-analiza bieżących problemów wychowawczych, przekazywanie rzetelnej informacji, udzielanie wskazówek i sposobów pracy z dzieckiem.

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

Zadanie.6 Wspieranie dzieci w przygotowaniu do podjęcia obowiązku szkolnego  z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności
i możliwości rozwojowych każdego z wychowanków.

 

 

 

 

Zadania do realizacji

 

Terminy

 

Osoby odpowiedzialne

 

 

 

1.

2.

 

 

 

3.

 

 

Zapoznanie rodziców z podstawą programową: omówienie zadań przedszkola oraz spodziewanych efektów rozwojowych uzyskanych przez dziecko na zakończenie edukacji przedszkolnej.

 

 

Badanie rozwoju mowy przez logopedę. Zajęcia logopedyczne: - przeprowadzenie badań przesiewowych - prowadzenie zajęć indywidualnych wg programu pracy logopedy.

 

 

Organizowanie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego przez psychologa, pedagoga specjalnego i terapeutę pedagogicznego.

 

 

 

 

do 9 września

 

 

 

wrzesień

 

 

 

wrzesień

i w ciągu roku wg potrzeb

 

 

Wychowawcy grup Smerfy I i II

 

 

Wioleta Wojtunik

 

 

 

Marta Kielar

Maria Kotulak

Katarzyna Sanocka

 

4.

 

 

5.

 

 

 

 

 

Przeprowadzenie obserwacji/diagnozy wstępnej przez wychowawcę grupy.

 

 

Formułowanie wniosków z obserwacji/diagnozy wstępnej – określenie mocnych i słabych stron grupy, organizowanie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego.

 

 

październik

 

 

 

listopad

Wychowawcy grup

Smerfy I i II

 

 

Wychowawcy grup

Smerfy I i II

 

6.

 

Informowanie rodziców o wynikach diagnozy wstępnej, omówienie celu organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, kontynuacja pracy w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela/terapeuty.

 

 

listopad

 

Wychowawcy grup

Smerfy I i II

 

7.

 

Współdziałanie z rodzicami w zakresie ujednolicania oddziaływań przedszkola i środowiska rodzinnego w wychowaniu i edukacji dzieci przedszkolnych poprzez systematyczne informowanie o postępach /ewentualnych problemach rozwojowych wychowanków.

 

cały rok szkolny

Wychowawcy grup

Smerfy I i II,

logopeda,

psycholog,

pedagog specjalny,

terapeuta

 

8.

 

 

 

Diagnozowanie umiejętności, potrzeb poprzez obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej.

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

9.

 

 

 

10.

 

Zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci podczas bieżącej pracy z wychowankami poprzez planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji z wykorzystaniem przez nauczycieli przyjętych programów/ planów pracy ze wskazaniem zamierzonych osiągnięć dzieci – cele dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

 

 

Analiza problemów, trudności edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobu realizacji (podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej).

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

Po I i II półroczu

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

11.

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.

 

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

Smerfy I i II,

logopeda,

psycholog,

pedagog specjalny,

terapeuta

 

12.

 

 

 

 

 

Organizacja konsultacji dla rodziców , tworzenie folderów z zakresu psychologii, pedagogiki, porad wspomagających rodziców w procesie wychowania i edukacji dzieci.

 

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

Smerfy I i II,

logopeda,

psycholog,

pedagog specjalny,

terapeuta

 

13.

Rozwijanie współpracy ze szkołą wg ustalonego harmonogramu.

 

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

Smerfy I i II,

 

14.

Dostosowanie wyposażenia sali do potrzeb rozwijania potencjału dzieci. Tworzenie kącików zainteresowań:

 • przyrodniczy

 • plastyczny

 • muzyczny

 • konstrukcyjny

 • teatralny

 • matematyczny

 • inne, w tym tematyczne adekwatnie do realizowanego tematu

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

15.

Umożliwianie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej

Tworzenie sytuacji, sprzyjających samodzielności:

 • dyżury

 • samodzielny dobór materiałów do wykonania zadania, np. plastycznego

 • sytuacje zadaniowe

 • inne

 

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

 

16.

 

 

17.

 

Stwarzanie warunków do autoprezentacji swoich zainteresowań, hobby na forum grupy, przedszkola i poza nim.

 

Diagnoza dojrzałości szkolnej – opracowanie i przekazanie pisemnej informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

Do 30.04.2023

 

Nauczyciele grup

Smerfy I i II

 

Wychowawcy grup

Smerfy I i II

 

 

Zadanie 7. Angażowanie rodziców do współpracy w rozwijaniu kompetencji czytelniczych poprzez Akcję ,,Poczytaj mi mamo. Poczytaj mi tato’’, ,,Cała Polska czyta dzieciom’’.

Nazwa podejmowanych zadań i sposób ich realizacji

Terminy realizacji

Osoby odpowiedzialne za realizację

 

1. Zapoznanie dzieci z popularnymi utworami dziecięcymi ze zwróceniem uwagi na ich autora.

 • Spotkania z pisarzami tworzącymi dla dzieci (p. M.Tomasik)

 • Spotkania z teatrem - oglądanie przedstawień w wykonaniu aktorów, chętnych rodziców dzieci.

Zachęcenie rodziców dzieci starszych do zorganizowania teatrzyku dla dzieci.

 • Udział w spektaklach goszczących w naszym przedszkolu teatrzyków objazdowych

2. Bohaterowie naszych bajek i baśni

-głośne czytanie wybranych utworów z literatury

dziecięcej.

 • Poznanie legend polskich; czytanie bajek i baśni europejskich autorów,

 Czytanie wierszy, opowiadań , bajek

współczesnych autorów polskich.

 Zapraszanie rodziców, pracowników biblioteki i innych instytucji do głośnego czytania dzieciom,

 Zastosowanie bajki terapeutycznej jako metody na wyciszenie, relaksację, odreagowanie napięcia

3. Stwarzanie okazji do prezentacji umiejętności samodzielnego opowiadania książek przez

dzieci.

 • Zorganizowanie kącika książki w sali w celu umożliwienia codziennego kontaktu z książką.

 • Uzupełnianie kącika czytelniczego pozycjami przyniesionymi przez dzieci z domu.

 • Zapoznanie rodziców i dzieci z ideą bookcrossingu (,,Uwolnij książki, dziel się z innymi’’);

 • Zorganizowanie wewnątrzgrupowego konkursu plastycznego ,,Bohater z mojej książeczki’’

4. Od autora do czytelnika. Dziecko autorem własnej książeczki.

 • Poznanie etapów powstawania książki;

 • Zorganizowanie dla rodziców i dzieci konkursu plastycznego „Moja książeczka” z własnym tekstem i ilustracjami.

 • Wycieczka do biblioteki.

5. Literatura dla dzieci źródłem pomysłów do zabaw w teatr, zabaw dramowych , inscenizacji.

Prezentowanie różnych utworów dziecięcych w formie słownej, plastycznej, muzycznej i 

ruchowej.

 • Słuchanie bajek opowiadanych przez dzieci. Inscenizowanie utworów. Zabawy dramowe, w teatr.

 • Wykonanie zakładek do książek.

6. Książka źródłem informacji. Eksponowanie wartości artystycznych i wychowawczych książek dla dzieci.

 • Umieszczanie w kąciku książki atlasów, albumów, encyklopedii, książek o roślinach, ptakach, kosmosie itp.

 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami bożonarodzeniowymi i wielkanocnymi w Polsce i krajach Unii Europejskiej na podstawie literatury i bajek.

7. Biblioteka –miejsce rozwijania zainteresowań czytelniczych. Wycieczki do Biblioteki Publicznej.

 • Poznanie pracy bibliotekarza.

 • Korzystanie z czytelni, wypożyczalni, (posiadanie własnej karty czytelnika).

 • Zachęcanie do systematycznego wypożyczania książek. Utrwalanie zasad dbania o książki.

 

Wszystkie zadania realizowane będą w ciągu całego roku

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 8. Organizowanie i branie udziału w konkursach recytatorskich i plastycznych inspirowanych literaturą dziecięcą

 

Nazwa podejmowanych zadań i sposób ich realizacji

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne za realizację

Jesteśmy Polakami”- montaż słowno-muzyczny Przygotowanie i prezentacja montażu słowno-muzycznego podczas uroczystości Święta Niepodległości

listopad

 

Nauczyciele gr. starszych

Jarzynowy teatrzyk”- wykonanie z dziećmi kukiełek z warzyw-wykonanie wystawy.

 

październik

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

Świąteczny konkurs”-praca plastyczna.
Wykonanie przez dzieci przy współudziale rodziców ozdób choinkowych lub kartek bożonarodzeniowych.

 

 

grudzień

 

Nauczyciele wszystkich grup

Przedszkolne Jasełka”-
Przygotowanie i prezentacja przedstawienia dla społeczności przedszkolnej

 

grudzień /styczeń

 

 

Nauczyciel Religii

Przygotowanie i prezentacja wierszyków, piosenek oraz układów tanecznych z okazji Dnia Babci i Dziadka

styczeń

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

Bal Karnawałowy: „Królestwo bajki”.
Wspólne tworzenie dekoracji sali, ozdoby bajkowe; przygotowanie bajkowych strojów dla dzieci przez rodziców.

styczeń

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

Wyjazd na spektakl teatralny lub goszczenie teatrzyku w przedszkolu

 

W zależności od sytuacji epidemiologicznej

 

 

Nauczyciele gr. starszych

 

Kartka Wielkanocna”-
konkurs plastyczny.
Współdziałanie dziecka z rodzicem poprzez wykonanie kartki świątecznej.

 

 

kwiecień

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

Wiosna w poezji” przedszkolny konkurs recytatorski..

 

marzec

 

Nauczyciele gr. starszych

Przygotowanie i prezentacja wierszyków, piosenek oraz układów tanecznych z okazji Dnia Mamy i Taty

 

maj/czerwiec

 

Nauczyciele wszystkich grup

Rodzice-Dzieciom: przedstawienie z okazji Dnia Dziecka.

 

czerwiec

 

 

Rada Rodziców

Moja ulubiona bajka”-konkurs plastyczny inspirowany literaturą dziecięcą

 

maj

 

Nauczyciele gr. starszych

 

Kącik -„Nasze Prace”-systematyczne i okazjonalne wystawy twórczości artystycznej dzieci.

 

cały rok

Nauczyciele wszystkich grup

Pożegnanie starszaków-

Przygotowanie i prezentacja wierszyków, piosenek oraz układów tanecznych z okazji pożegnania przedszkola.

czerwiec

 

 

Nauczyciele gr. Smerfy I, II

Jestem twórczy”- udział dzieci w konkursach zewnętrznych wg ofert

 

cały rok

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 


 


 

 

   Ciasteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies