Zasady Organizacji 1. Gminne Przedszkole w Tarnowcu jest placówką oświatową, publiczną,  prowadzoną przez Gminę w Tarnowcu. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Rzeszowie.
 2. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.00 przez cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną przez Organ Prowadzący przedszkole. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat - w wyjątkowych sytuacjach w wieku 2,5 lat. 
  5- i 6-latki mają możliwość realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w wymiarze  5 godzin dziennie bez wyżywienia i wnoszenia opłat, lub korzystania z posiłków i 10 godzinnego pobytu 
   w przedszkolu wnosząc opłaty. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Liczba dzieci 
   w oddziale przedszkola nie może przekraczać 25.
 3. [Pobierz] Uchwała rady gminy tarnowiec w sprawie opłat za przedszkole
 4. Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.
 5. Praca wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest na podstawie aktualnego programu wybranego z zestawu programów dla przedszkoli zatwierdzonych przez MEN.
 6. Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone  z uwzględnieniem wymagań zdrowia  i higieny.
 7. Przedszkole oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe uwzględniając życzenia rodziców. Koszty takich organizowanych w przedszkolu zajęć ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) z wyłączeniem religii, nauczania indywidualnego, zajęć logopedycznych a obecnie rytmiki, j. angielskiego i terapii logopedycznej.
 8. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki do zabawy, nauki  i elementów pracy oraz zdrowia i bezpieczeństwa.
 9. Pracę wychowawczo - dydaktyczną z dziećmi organizuje się w oparciu  o roczny plan pracy przedszkola. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi (bloki zajęć), zabawy, spacery, wycieczki, pracę indywidualną  z dzieckiem, kontakty z rodzicami.
powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com