Zarządzenie o podniesieniu stawki żywieniowej

 

 

                                                        Zarządzenie nr 11 /2019/20                                                                                                    

  Dyrektora  Gminnego Przedszkola w Tarnowcu  z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie podniesienia stawki żywieniowej w Przedszkolu

 

Na podstawie art.106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  ( Dz. U. z 2019 r., poz.1148), działając na podstawie porozumienia z Wójtem Gminy   w Tarnowcu, obowiązujących norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym opracowanych   w Instytucie Żywności i Żywienia, zatwierdzonych przez Instytut Matki                       i Dziecka, orientacji w cenach rynkowych żywności, zarządzam co następuje:

  • 1

 Podniesienie dziennej stawki żywieniowej dla dzieci do wysokości 6,00 zł ( sześć zł ) od dnia 11 maja 2020 roku.

  • 2

Stawka żywieniowa obejmuje wyłącznie zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Intendentowi przedszkola.

 

 

                                                                                     Dyrektor przedszkola

                                                                                                  Elżbieta Fijałkiewicz

 powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com