Autorski Program profilaktyczno -wychowawczy ,,Wiem, czuję, rozumiem - wych. do wartości


Wstęp

Program wychowawczy Przedszkola w Tarnowcu, powstał na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Pojęcie „wychowanie” należy do podstawowych w pedagogice. Jest ono świadomym, celowym i specyficznym działaniem pedagogicznym rodziców i nauczycieli, zmierzającym do osiągnięcia zmian w rozwoju umysłowym, społecznym, kulturalnym i duchowym dziecka. Wychowanie więc możemy określić jako proces długotrwały, na przebieg którego mają wpływ czynniki wzajemnie się warunkujące i działające w różnorakich powiązaniach oraz współzależnościach. Istotą tego procesu jest wprowadzanie dziecka w świat pożądanych wartości moralnych pełniących rolę życiowych drogowskazów. Ukazując wychowankom piękno, dobro, prawdę, uczciwość, przyjaźń, tolerancję, budząc poczucie przynależności do rodziny, pomagamy kształtować jego osobowość. Wychowanie do wartości ma na celu harmonijne rozwijanie wszystkich umiejętności człowieka, z naciskiem na poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania. Wychowanie rozpoczyna się            w rodzinie, natomiast przedszkole tylko je kontynuuje i ukierunkowuje. Przedszkole nie zastępuje domu rodzinnego, uzupełnia jedynie i wzbogaca doświadczenia dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające.

Nauczyciel – wychowawca pomaga kształtować osobowość dziecka, wspiera wychowawczą rolę rodziny.

Celem wspólnych oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców jest zapewnienie każdemu dziecku:

- radosnego i szczęśliwego dzieciństwa,

- bezpieczeństwa,

- poczucia własnej godności.

Opracowany plan działań, w którym kładzie się nacisk na aktywność poznawczą, wychodzi naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci. Uczestniczą w nim dzieci ze wszystkich grup wiekowych, a także pozostała część społeczności przedszkola - nauczyciele, pracownicy, rodzice.

 

 

Charakterystyka programu

            Celem programu jest wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników.  Głównym celem prezentowanego programu jest wyposażenie dziecka w wieku przedszkolnym w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu pełne przystosowanie się do otaczającego świata i jego reguł. Realizacja programu pozwoli dziecku poprawnie funkcjonować w grupie rówieśniczej, stosować w kontaktach z innymi zasady i normy społeczne, a w miarę możliwości również zmieniać świat na lepsze.

 Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.  Program ma charakter otwarty, a jego elastyczność umożliwia swobodny dobór treści programowych zgodnie  z inicjatywą nauczyciela i aktywnością dzieci.

Warunki realizacji

            Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci zaangażują się we wspólne przestrzeganie Kodeksu przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.

 

Cele ogólne

1. Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

3. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć

samorzutnych i zorganizowanych w przedszkolu i poza budynkiem przedszkolnym.

4. Poszerzanie wiadomości dzieci na temat wychowania zdrowotnego, przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz propagowanie zdrowego stylu życia

5. Uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka oraz rodziny, rozwijanie empatii.

6. Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość, piękno, patriotyzm.

7. Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty – małej i wielkiej ojczyzny oraz tożsamości narodowej i regionalnej.

7. Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.

Metody:

 Podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem.

 Aktywizujące: projekt, pedagogika zabawy, edukacja przez ruch itp.

 Problemowe: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacja, śniegowa kula

 Praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne.

 Konkursy i techniki plastyczne,

 Wycieczki

 

Oczekiwane efekty w realizowanych treściach określonych wartości:

I. Pokojowość

1. Wiem czym jest wartość – pokojowość.

2. Potrafię porozumiewać się z dorosłymi i dziećmi.

3. Zgodnie funkcjonuję w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

4. Jestem życzliwym człowiekiem.

5. Potrafię współczuć innym.

II. Szacunek

1. Znam zasady grzecznego zachowania się przy stole, w teatrze.

2. Stosuję zasady savoir-vivre`u.

3. Używam zwrotów grzecznościowych.

4. Potrafię troszczyć się o uczucia i dobro drugiej osoby.

5. Jestem opiekuńczy.

III. Uczciwość

1. Wiem, że należy być prawdomównym.

2. Nie przywłaszczam sobie cudzej własności.

3. Znam konsekwencje niewłaściwego zachowania.

4. Nie kłamię.

5. Czerpię przyjemność z tego co dobre.

IV. Sprawiedliwość

1. Wiem, że wszystkie dzieci mają takie same prawa i obowiązki.

2. Przestrzegam zasad właściwego zachowania – kodeksu postępowania przedszkolaka.

3. Wiem, że wobec najbliższych i kolegów należy postępować fair.

4. Wiem co to jest konstytucja, kodeks przedszkolaka.

V. Szczęście, optymizm, humor

1. Akceptuję siebie i otaczający mnie świat.

2. Jestem pogodny, wesoły i dowcipny.

3. Dostrzegam dobre strony ludzi i sytuacji.

4. Posiadam wiarę w swoje możliwości.

5. Radzę sobie z trudnościami.

6. Znam swoje mocne strony.

VI. Piękno

1. Znam różne kategorie piękna.

2. Wiem, że piękno dostarcza przyjemnych wrażeń.

3. Chętnie uczestniczę w zabawach plastycznych.

4. Potrafię wymienić piękne cechy charakteru.

5. Wykazuję zainteresowanie twórczością muzyków, poetów, malarzy.

6. Wiem, że dobry człowiek to piękny człowiek.

VII. Mądrość

1. Wiem jakie to są mądre zachowania.

2. Potrafię wymienić mądre, znane osoby.

3. Chętnie uczestniczę w doświadczeniach i zabawach eksperymentalnych.

VIII. Solidarność

1. Wiem, że solidarny człowiek potrafi pomóc i współpracować z innymi.

2. Pomagam osobom słabszym i potrzebującym wsparcia.

3. Potrafię być koleżeński.

IX. Odpowiedzialność

1. Jestem odpowiedzialny za swoje zdrowie, wiem jak o nie dbać.

2. Jestem odpowiedzialny za przyrodę i środowisko, wiem jak o nie dbać.

3. Staram się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki.

X. Przyjaźń i miłość

1. Potrafię być życzliwy dla innych.

2. Lubię swoich kolegów z grupy.

3. Lubię wspólne zabawy w przedszkolu.

 

 

Propozycje realizacji:  

DZIECI 3- 4- letnie

 

 

CELE I TERMIN REALIZACJI

 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 

WRZESIEŃ  2017r.

Cele szczegółowe

Dziecko:

- rozpoznaje i rozumie takie emocje jak złość i gniew, stara się je kontrolować,

- wie i rozumie dlaczego należy powstrzymać się od przemocy

- zna i stosuje zasady zgodnego współdziałania w grupie,

- rozumie czym jest życzliwość, jest życzliwe dla innych,

- wie, kiedy należy współczuć innym, potrafi współczuć,

- wie, że konflikty należy rozwiązywać w sposób łagodny

- stara się samodzielnie, w dojrzały sposób radzić sobie w sytuacjach problemowych,

- wie, co to znaczy pojednanie (pojednawcze słowa i gesty), potrafi przeprosić.

1.,,Respektuję umowy zawarte w zabawach”- zapoznawanie z obrazkowym Kodeksem Zucha Przedszkolaka

 

 

2. Uczę się rozpoznawać i nazywać takie emocje, jak gniew i złość”.

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2017 r.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

- wie, co to jest szacunek i komu się należy,

- wie, czym jest grzeczność wyrażana w słowach, gestach i zachowaniu,

- wie, że nie należy wyśmiewać innych, stara się przestrzegać tej zasady,

- wie, że każdy człowiek ma uczucia, rozpoznaje uczucia,

- potrafi wyrazić troskę o uczucia innych osób,

- wie, że należy pomagać osobom starszym i słabszym.

 

 

1.,,Wiem jak się przedstawiać, potrafię się przywitać i pożegnać- znam dobre maniery”

2. W dalszym ciągu wprowadzanie obrazkowego Kodeksu Zucha Przedszkolaka”

 

 

 

LISTOPAD 2017r.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

 

 - wie, że uczciwość to niesięganie po cudzą własność,

- rozumie, że cudzą własność należy szanować,

 

 

 

1.,,Szanuję cudzą własność”.

 

 

2. ,,Wiem i rozumiem, dlaczego należy oddać przedmioty, które nie należą do mnie”.

 

 

GRUDZIEŃ 2017 r.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

- rozumie czym jest sprawiedliwe postępowanie,

- stara się postępować fair,

- ustala wspólnie z innymi dziećmi przedszkolny kodeks postępowania,

- stosuje zasady postępowania zawarte w przedszkolnym kodeksie postępowania.

 

 

1.,,Czy możemy sami wymierzać sprawiedliwość?”.

 

2.,,Przestrzegam zasad postępowania”

 

3.,,Stosuję się do jasnych i prostych reguł postępowania”.

 

STYCZEŃ 2018 r.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

- rozumie, dlaczego ludzie chcą być szczęśliwi,

- posiada wiarę we własne możliwości,

- potrafi śmiać się z siebie i z zabawnych sytuacji, ale nie z innych ludzi,

 

 

1.,,Czuję się szczęśliwy, gdy …”.

 

 

 

2.,,Razem zrobimy więcej i lepiej”.

 

LUTY 20178r.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

- zna i rozumie różne kategorie piękna (piękno naturalne, stworzone przez człowieka, piękno duchowe) ,

- wykazuje potrzebę kontaktu ze sztuką, muzyką i teatrem – jest kulturalnym widzem,

- potrafi dostrzec naturalne piękno i wyraża je w pracach plastycznych,

- wie, że piękno to również dobre maniery, czystość i porządek w otoczeniu,

- potrafi wymienić „piękne” cechy charakteru (życzliwość, dobroć, ciepło, cierpliwość),

- wie, że wygląd fizyczny i modne ubranie nie świadczą o dobroci człowieka,

 

 

1.,,Potrafię dostrzec naturalne piękno i wyrażam je słowami oraz w pracach plastycznych”.

 

2.,Potrafię słuchać muzyki- wyrażam ją gestem, ruchem, słowami”.

 

 

MARZEC 2018 r.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

- wie, jakie zachowania są mądre i na czym polega mądrość,

- wie, co oznacza być dobrym dla innych,

- zna skutki dobrego postępowania,

- potrafi przewidywać najprostsze konsekwencje swojego działania,

- stara się dokonywać dobrych wyborów,

- uczestnicy w zabawach badawczych i eksperymentalnych w przedszkolu

- chętnie uczestniczy w spotkaniach z ciekawymi ludźmi,

 

 

1.,,Chcę być dobrym dla innych”.

 

 

 

 

 

2.,,Wiem, jakie zachowania są mądre”.

 

KWIECIEŃ 2018 r.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

- jest gotowe do niesienia pomocy innym,

- reaguje wsparciem i pomocą w razie kłopotów lub nieszczęścia członków rodziny lub rówieśników,

 

 

1.,,Wiem jak pomagać najbliższym, gdy są chorzy”.

 

 

 

MAJ 2018 r.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

- nabywa umiejętności do podejmowania decyzji w sprawach ubioru i jedzenia,

 

1.,,Jestem przyjacielem przyrody”.

 

2.,,Umiem podejmować decyzję w sprawie ubioru”.

 

3.,,Wiem, jak chronić przyrodę w lesie (parku)”.

 

           

            

 

 

 CZERWIEC 2018r.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

- wie, że każdy człowiek potrzebuje kogoś bliskiego,

- okazuje pozytywne uczucia wobec rówieśników,

- nabywa umiejętności okazywania gestów sympatii dla drugiego człowieka,

- próbuje określić, co najbardziej ceni w swoim ulubionym koledze (koleżance),

- wie kogo można darzyć uczuciem miłości i jak ją można okazać swoim najbliższym,

- zna symbole narodowe,

- wie, że jest Polakiem, czuje się Polakiem.

 

 

 

 

1.,,Kocham moją rodzinę, lubię moich kolegów”.

2.,,Kocham swój kraj, wiem, że jestem Polakiem”.

 

 

3.,Lubimy bawić się razem w grupie”.

 

 


 

DZIECI 5-6- letnie

 

 

CELE I TERMIN REALIZACJI INNOWACJI

 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 

WRZESIEŃ  2017 r.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

- rozpoznaje i rozumie takie emocje jak złość i gniew, stara się je kontrolować,

- wie i rozumie dlaczego należy powstrzymać się od przemocy,

- zna i stosuje zasady zgodnego współdziałania w grupie,

- rozumie, że należy przestrzegać reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych,

- rozumie czym jest życzliwość, jest życzliwe dla innych,

- wie, kiedy należy współczuć innym, potrafi współczuć,

- wie, że konflikty należy rozwiązywać w sposób łagodny,

- wie, czym jest cierpliwość i łagodność,

- stara się samodzielnie, w dojrzały sposób radzić sobie w sytuacjach problemowych,

- wie, co to znaczy pojednanie (pojednawcze słowa i gesty), potrafi przeprosić.

 

1.,,Lubię bawić się z moim przyjacielem”.

 

2.,,Respektuję umowy zawarte w zabawach”- Wprowadzanie obrazkowego Kodeksu Zucha Przedszkolaka”

 

3.,,Rozpoznaję i nazywam takie emocje, jak gniew”.

 

4.,,Współdziałam w grupie z innymi”.

 

PAŹDZIRNIK 2017r.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

- wie, co to jest szacunek i komu się należy,

- wie, czym jest grzeczność wyrażana w słowach, gestach i zachowaniu,

- wie, że nie należy wyśmiewać innych, stara się przestrzegać tej zasady,

- wie, że należy dotrzymywać danego słowa, stara się tego przestrzegać,

- wie, że każdy człowiek ma uczucia, rozpoznaje uczucia,

- potrafi wyrazić troskę o uczucia innych osób,

- wie, że należy pomagać osobom starszym i słabszym.

1.,,Wiem jak zachować się przy stole i na przyjęciu- znam dobre maniery”.

 

2.,,Wyjeżdżam do Krainy Grzeczności”.

 

3. Dalszy ciąg wprowadzania Kodeksu Zucha Przedszkolaka

 

 

 

LISTOPAD 2017r.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

- wie, że uczciwość to mówienie i poszanowanie prawdy,

- wie, co to znaczy prawdomówność, stara się być prawdomówne,

- wie, że uczciwość to niesięganie po cudzą własność,

- rozumie, że cudzą własność należy szanować ,

- wie i rozumie, że należy starannie wykonywać swoje prace i obowiązki, należycie je wykonuje,

- wie, że należy przyznać się do winy, gdy wyrządzi komuś krzywdę.

 

 

 

1.,,Chcę być uczciwy i mówię prawdę”.

 

2.,,Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe”.

 

3.,,Szanujemy cudzą własność”.

 

4.,,Wiem, że zawsze należy mówić prawdę, stosuję ustalone reguły gry”.

 

GRUDZIEŃ 2017 r.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

- rozumie czym jest sprawiedliwe postępowanie,

- stara się postępować fair,

- wie, kto tworzy prawa i zasady postępowania,

- zna przedszkolny kodeks postępowania,

- stosuje zasady postępowania zawarte w przedszkolnym kodeksie postępowania.

 

 

1.,, Przedszkolny kodeks zucha przedszkolaka”- utrwalenie  

2. ,,Wszyscy chcemy być sprawiedliwie traktowani”.

 

                

 

 

STYCZEŃ 2018 r.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

- rozumie, dlaczego ludzie chcą być szczęśliwi,

- posiada wiarę we własne możliwości,

- potrafi śmiać się z siebie i z zabawnych sytuacji, ale nie z innych ludzi,

- stara się opowiadać dowcipy i anegdoty - odznacza się poczuciem humoru.

 

 

 

 

1.,,Mamy prawo do szczęścia i radości”.

 

2.,,Potrafię uszczęśliwiać innych”.

 

 

3.,,Wierzę w swoje możliwości, potrafię śmiać się z zabawnych sytuacji”.

 

 

LUTY 2018 r.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

- zna i rozumie różne kategorie piękna (piękno naturalne, stworzone przez człowieka, piękno duchowe),

- rozumie, że piękno to coś, co wywołuje w każdym człowieku takie same uczucia (zachwyt, wzruszenie),

- wykazuje potrzebę kontaktu ze sztuką, muzyką i teatrem – jest kulturalnym widzem,

- potrafi dostrzec naturalne piękno i wyraża je w pracach plastycznych,

- wie, że piękno to również dobre maniery, czystość i porządek w otoczeniu,

- potrafi wymienić „piękne” cechy charakteru (życzliwość, dobroć, ciepło, cierpliwość),

- wie, że wygląd fizyczny i modne ubranie nie świadczą o dobroci człowieka,

- wie jak dbać o piękno przyrody,

- dba o piękno swojej sali przedszkolnej poprzez sprawowanie roli dyżurnego,

 

 

 

1.,,Potrafię dostrzec naturalne piękno i wyrażam je słowami oraz w pracach plastycznych”.

 

2.,,Potrafię słuchać muzyki- wyrażam ją gestem, ruchem, słowami”.

 

3.,,Wiem czym jest piękne postępowanie”.

 

MARZEC 2018 r.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

- wie, jakie zachowania są mądre i na czym polega mądrość,

- wie, co oznacza być dobrym dla innych,

- zna skutki dobrego postępowania,

- potrafi przewidywać najprostsze konsekwencje swojego działania,

- stara się dokonywać dobrych wyborów,

- uczestnicy w zabawach badawczych i eksperymentalnych w przedszkolu

- chętnie uczestniczy w spotkaniach z ciekawymi ludźmi,

- rozumie różnice pomiędzy mądrością a sprytem (cwaniactwem),

- wie, że o mądrości człowieka świadczą takie umiejętności jak wdzięczność, wybaczanie, skromność, delikatność.

 

1.,,Chcę być dobrym dla innych”.

 

2. ,,O swoim organizmie wiem coraz więcej”.

 

KWIECIEŃ 2018r.

Cele szczegółowe

Dziecko:

- wie, jakie wartości zawiera w sobie solidarność koleżeńska (pomoc i współdziałanie),

- wie, że warto być solidarnym, by polepszać swoje życie,

- wie, że dzięki solidarności możemy pomagać innym potrzebującym ludziom,

- jest gotowe do niesienia pomocy innym,

- reaguje wsparciem i pomocą w razie kłopotów lub nieszczęścia członków rodziny lub rówieśników,

 

1.,,Dzielę się obowiązkami w grupie”.

 

 

2.,,Wiem w jakich sytuacjach pomagać innym”.

 

3.,,Wspieram kolegów i pomagam im w razie kłopotów lub nieszczęścia”.

 

 

 MAJ 2018  r.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

- rozumie, że należy być odpowiedzialnym za swoje zdrowie oraz otaczającą przyrodę,

- rozumie, że należy być odpowiedzialnym za swoje wybory, słowa i czyny,

- nabywa umiejętności do podejmowania decyzji w sprawach ubioru i jedzenia,

- wie, że nie wolno oddalać się z nikim obcym,

- wie, że należy być odpowiedzialnym za swoje zabawki, dbając jednocześnie o powierzone mienie .

1.,,Nie oddalam się z nikim obcym”.

 

2.,,Poznaję co sprzyja zdrowiu, a co mu zagraża”.

 

3.,,Wiem jak chronić przyrodę”.

 

 

 

CZERWIEC 2018r.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

- wie, że każdy człowiek potrzebuje kogoś bliskiego,

- okazuje pozytywne uczucia wobec rówieśników,

- nabywa umiejętności okazywania gestów sympatii dla drugiego człowieka,

- próbuje określić, co najbardziej ceni w swoim ulubionym koledze (koleżance),

- wie kogo można darzyć uczuciem miłości i jak ją można okazać swoim najbliższym,

- zna symbole narodowe,

- śpiewa fragment hymnu Polski zachowując odpowiednią postawę,

- wie, że jest Polakiem, czuje się Polakiem.

1.,,Jestem dumny, że urodziłem się w Polsce”.

 

2.,,Lubię moich kolegów w grupie, potrafię okazać sympatię gestem i słowem”.

 

3.,,Poznaję stolicę swojej ojczyzny”.

 

4.,,Wiem, jak okazać uczucia moim najbliższym”.

 

 

Ewaluacja

1. Ewaluacji programu wychowawczego dokonuje się na rocznej radzie pedagogicznej w sprawozdaniach grup

2. W ewaluacji uwzględnia się opinię wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkola, wytwory dzieci

3. Sposoby ewaluacji:

a) analiza dokumentów:

- Program wychowawczy,

- Protokoły rady pedagogicznej,

- arkusze obserwacji, dzienniki,

c) obserwacje dzieci

d) prezentacje podczas występów artystycznych

e) prace plastyczne


powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com