Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu w okresie pandemii

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI

W OKRESIE PANDEMII COVID-19

OBOWIĄZUJĄCE W  GMINNYM PRZEDSZKOLU  W  TARNOWCU

  

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie

pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Gminnego Przedszkola

w Tarnowcu oraz rodziców  i dzieci uczęszczających do placówki.

 1. Celem procedur jest:
 2. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19;
 3. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.
 4. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka   do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1.

 

 

 • 2 OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące

w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii

koronawirusa i choroby COVID-19.

 1. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 2. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

 1. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji

od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki

w czasie pandemii.

 1. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje

o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki.

W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniego ( wspomnianego wyżej ) OŚWIADCZENIA.

 1. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania

dziecka lub pracownika.

 1. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 2. Dopilnowuje, aby w holu głównym przy wejściu umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

 

 • 3 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do zapoznania się z wytycznymi

przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4  maja 2020 r.     dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374i 567).

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji pod kątem podejrzenia

zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

 1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności,

kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 1. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z wyłączeniem pracowników

kuchni, wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.

 1. Pracownicy kuchni wchodzą wejściem od zaplecza kuchennego i mają zakaz

kontaktowania się z dziećmi i personelem, który się nimi opiekuje.

 1. Należy bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/ i w trakcie pracy często myć i odkażać ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 2. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 3. 8. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora

harmonogramu: w ciągu jednego dnia w grupie pełnią dyżury  ( na zmianę) 2 nauczycielki świadczące tylko działania opiekuńczo - wychowawcze, pozostałe kontynuują edukację zdalną z domu.

1) Pełniący dyżur w placówce:

 1. Organizują działania opiekuńczo –wychowawcze i w godzinach porannych

otwierają drzwi pierwszym  rodzicom i mierzą temperaturę ciała wchodzącym.

2.Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały

wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć     w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.

3Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk

4.Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie     ze świeżego powietrza.

5.Przy sprzyjającej pogodzie wychodzą z dziećmi na świeże powietrze – plac zabaw, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. Zabawa w piaskownicy jest zabroniona. Zakazuje się wyjść poza teren przedszkola .

6.Wietrzą salę co najmniej, raz na godzinę.

7.Dbają o dezynfekcję używanych w ciągu dna zabawek ( po każdorazowym ich użyciu),  przyborów sportowych   ( piłki, skakanki, obręcze), którą wykonują w miarę możliwości samodzielnie     lub zlecając pomocy nauczyciela czy woźnej.

8.Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni, wynoszący minimum 1,5 m.


Personel obsługowy – pomoc nauczyciela, woźna:-Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany, dekoracje.

 1. Wietrzą pozostałe pomieszczenia przedszkolne , co najmniej raz na godzinę.
 2. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych
 3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, klawiaturę komputerów, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.
 4. Czynności porządkowe, ich rodzaj i częstotliwość dokumentowana jest w kartach monitoringu. Pracownicy odpowiedzialni za ich wykonanie poświadczają ten fakt swoim podpisem, co sprawdza i zatwierdza dyrektor przedszkola.

 

Pomoc nauczyciela pracuje według harmonogramu opracowanego przez dyrektora:

-  dyżuruje w korytarzu,

- otwiera drzwi rodzicom i mierzy temperaturę ciała wchodzącym, oraz dzieciom   w trakcie ich pobytu w przedszkolu,

 • czuwa nad bezpiecznym przejściem dziecka do toalety i na zmianę z woźną dezynfekuje toaletę po każdorazowym skorzystaniu z niej przez dziecko.
 • Pomoc nauczyciela dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID19.

 

Woźna odpowiada za przygotowanie, czystość i dezynfekcję wszystkich użytkowanych pomieszczeń oraz przygotowanie ogrodu do pobytu dzieci ( w tym dezynfekcja). Dodatkowo dyżuruje podczas odbierania dzieci przez rodziców,   po zakończeniu pracy pomocy nauczyciela i przejmuje jej obowiązki.


Pracownicy kuchni oraz intendentka:

Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.

 1. Wykonując zadania, utrzymują odległość 1,5-2 metrów pomiędzy stanowiskami pracy.
 2. Oprócz środków higieny osobistej, fartuchów, stosują rękawiczki.
 3. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 4. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.
 5. Nakrywają stoliki do posiłków w wyznaczonej jadalni ( sala Skrzatów). Drugie danie obiadowe wydają przez okienko kuchenne. Po posiłkach zabierają naczynia do kuchni. ( Czynności porządkowe i dezynfekcję po posiłkach przeprowadza woźna).

  Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko intendentka.
 1. Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców.
 2. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami. Opakowania zakupionego towaru są dezynfekowane.

 

 

 • 4

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego

w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują

omówione w § 1 pkt.3 stosowne OŚWIADCZENIE .

 1. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 2. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Rodzice przyprowadzają dziecko do przedszkola do godziny 9.00.

5.Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych. Dziecko z katarem zostanie również odesłane do domu – będzie to przestrzegane rygorystycznie.

 1. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.
 2. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa

w drodze do i z przedszkola.

 1. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia

dziecku temperatury.

 1. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych

przedmiotów, w tym napojów. Przynoszenie tych rzeczy jest zabronione.

 1. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 2. Bezwzględnie przy każdym wejściu do placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 3. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola. Ograniczają do niezbędnego minimum osobisty kontakt z pracownikami przedszkola. Kontakt z przedszkolem telefoniczny, e-mailowy, poprzez aplikację Jammik.

 

 

 • 5

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte. Wejścia do placówki sygnalizuje się  dzwonkiem domofonu, którego kod został zmieniony       i w czasie stanu epidemicznego nie będzie podawany rodzicom.
 2. Ograniczenie liczebności grup:
 3. a) Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci: pracowników   

          systemu  ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw      

          realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

          COVID-19,  pracownicy przedszkola.

 1. Liczba dzieci w grupie przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12 (+1).
 2. c) Dziecko może przebywać w ogrodzie przedszkolnym tylko z wychowawcami.
 3. d) W ogrodzie przedszkolnym zabawa w piaskownicy jest zabroniona.
 4. e) Nie przeprowadza się zabiegów mycia zębów przez dzieci.
 5. Przyprowadzanie dzieci do placówki:
 6. Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce. Osobą tą może być tylko rodzic. Zabrania się wstępu do przedszkola osobom postronnym, zwłaszcza seniorom.
 7. Bezwzględnie przy każdym wejściu do palcówki rodzic odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk umieszczonym na zewnątrz oraz w holu przedszkola, przy drzwiach wejściowych.
 8. Rodzic wprowadza dziecko do  holu i czeka na pomiar temperatury. W dniu 11 maja 2020 r. oddaje do wskazanej skrzynki wypełnione i podpisane oświadczenie,    bez którego dziecko nie zostanie przyjęte do grupy.
 9. Pracownik dyżurujący w holu odpowiada za ilość osób w pomieszczeniach szatni.
 10. W pomieszczeniu szatni w dużym korytarzu może przebywać w jednym czasie 2 rodziców z dziećmi , w pozostałych 3 pomieszczeniach wydzielonych na szatnie  może przebywać po 1 rodzicu z dzieckiem. Należy zachować bezpieczną odległość miedzy osobami tj.  2 metrów. Personel pomocniczy będzie wpuszczał do przedszkola rodziców w odstępie czasowym.
 11. Każdy Rodzic winien mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki.
 12. Odbieranie dzieci z przedszkola:
  1. Rodzic oznajmia swoją obecność za pomocą dzwonka i czeka w holu przedszkolnym.
  2. Pracownik odprowadza do szatni
  3. Liczba osób mogących przebywać w szatni określona została w ppkt. e
  4. Każdy Rodzic winien mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki.
  5. Rodzicowi nie wolno wchodzić do sali dziecięcej i innych pomieszczeń, oprócz wyznaczonej szatni.
  6. Rodzic nie przedłuża niepotrzebnie czasu przebywania w szatni, skracając go do niezbędnego minimum.

 

 

 • 5

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) pomoc nauczyciela bezzwłocznie odizolowuje do tzw. izolatorium (sala Krasnali). W pomieszczeniu tym dziecko będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych.

 1. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 2. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji, którzy po poinformowaniu powinni jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola i zawiadomić  Sanepid o zaistniałej sytuacji.
 3. Dyrektor w razie złego stanu dziecka i braku odpowiedzi ze strony rodzica/prawnego opiekuna dzwoni na 999 lub 112.
 4. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID i -19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 5. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: izolatorium.
 6. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
 7. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika przedszkola należy odizolować teren przedszkola oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.    Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

 

 • 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

 1. Procedury obowiązują do odwołania.

 

 

 

 

 

 Elżbieta Fijałkiewicz

                                                                                                    

      (podpis i pieczęć dyrektora)

 

 

 

 powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com