Zarządzenie przedszkola

 

Zarządzenie  nr 17/2017/18                                               

    Dyrektora Gminnego Przedszkola w Tarnowcu                                                                                                 
z dnia 25-05-2018   w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 37 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: ogólne rozporządzenie) w związku z art. 8 oraz art. 9 ustawy z dnia 10 maja  2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec nr 49/2018 z dnia 14 maja 2018 r. zarządza się co następuje:

§ 1

Wyznacza się Panią Patrycję Kaczmarczyk-Hap pracownika Urzędu Gminy w Tarnowcu zatrudnioną na stanowisku Inspektora do pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych w Gminnym Przedszkolu w Tarnowcu

§ 2

W załączniku do niniejszego zarządzenia przyjmuje się ramowy zakres zadań wspólnego inspektora ochrony danych ustalony Zarządzeniem Wójta Gminy Tarnowiec nr 49/2018 z dnia 14-05-2018 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  25-05-2018 r.

 powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com