Klauzula informacyjna

 

Gminne Przedszkole w Tarnowcu

Tarnowiec 42, 38-204 Tarnowiec

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) Dyrektor Gminnego Przedszkola w Tarnowcu informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminne Przedszkole w Tarnowcu reprezentowane przez Dyrektora zwanego dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora:

tel. 13 44 240 76

 1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu;
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Przedszkola

c|)wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
d) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne i wymagane przez odpowiednie przepisy prawa.
 2. Administrator może przekazać dane odbiorcom wyłącznie w granicach i na podstawie przepisów prawa celem wypełnienia nałożonych zadań i obowiązków:
  a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) innym podmiotom które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora
 3. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 4. Każda osoba której dane są przetwarzane przez Przedszkole ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 8. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – e-mail: patrycja.kaczmarczyk-hap@ugtarnowiec.pl

 

 

  

 

Administrator danych osobowych

 powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com