Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w okresie epidemii COVID-19

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w okresie epidemii COVID-19 w Polsce

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO) Dyrektor  informuje:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych dzieci, rodziców, opiekunów prawnych jest Gminne Przedszkole w Tarnowcu reprezentowane przez Dyrektora. Kontakt do Administratora: adres 38-204 Tarnowiec 42 tel.  13 42 555 05 email: przedszkoletarnowiec@op.pl    
 2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: kontaktiodo@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia w okresie epidemii COVID-19 w Polsce bezpiecznego kształcenia, edukacji dzieci i młodzieży, wychowania, opieki dostosowanej do wieku i osiągniętego rozwoju dziecka oraz innych celów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO tj.: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze określonych w następujących przepisach:
  1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzeń do ww. ustaw;
  2. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 • 9 ust. 2 lit i RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, w szczególności gdy jest niezbędne do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się,
 • 6 ust. 1 lit d RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Podanie danych w celu realizacji obowiązku prawnego jest wymagane i niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

 • 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, przysługuje również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie wyrażonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiot z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych tj.   pl Joanna Zacharska 32-708 Dziewin , Mikluszowice 3/3  celem realizacji zdalnego nauczania.
 2. Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich). Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące archiwizacji.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda została wycofana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com