Koncepcja pracy przedszkola


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 23.11.2009 r.  Uchwałą Nr 7/2009/10.

 

Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa o Systemie Oświaty, Statucie Gminnego Przedszkola w Tarnowcu”.

 

Wizja, Misja

 • Każde dziecko jest dla nas ważne! Jest dla nas indywidualnością, do której poszukujemy niejednokrotnie trudnego do odnalezienia klucza. Robimy wszystko, aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe oraz pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.
 • Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze 
   i spontaniczne. Znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych. Radzą sobie w sytuacjach trudnych, umieją rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego.
 • Wychowankowie, potrzebujący pomocy, znajdują oparcie 
   w nauczycielach i specjalistach.
 • Organizujemy imprezy, które pozwalają nam wspólnie, przyjemnie spędzić czas.
 • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, odwiedzamy instytucje, poznajemy ciekawych ludzi.
 • Nasze przedszkole jest przytulne, ciepłe i kolorowe. Coraz więcej mamy nowoczesnego sprzętu i mebli. Mamy ciekawe pomoce dydaktyczne 
   i zabawki. Nasz ogród zachęca do zabaw, - dbamy o higienę, ruch 
   i aktywnie spędzamy czas.
 • Organizujemy zajęcia dodatkowe, wspomagające rozwój dziecka.
 • Kadra wychodząc naprzeciw potrzebom współczesności, na bieżąco doskonali swe umiejętności.

 
Nasze przedszkole to miejsce:

 • wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania,
 • sukcesu intelektu, ducha, woli i ciała,
 • zadowolenia z własnej aktywności i samodzielności,
 • kreatywnego myślenia,
 • radości i humoru.


CELE I ZADANIA GŁÓWNE :


1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki      w szkole.

3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem   i możliwościami rozwojowymi.

4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi                                 i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:

- kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),

- kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,

- nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.

5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

7. Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.

8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.


9.Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku- współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów.


 

Do realizacji treści programu wykorzystujemy różne metody pracy, miedzy innymi:

- prof. E.Gruszczyk –Kolczyńskiej – zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej,

- kinezjologia edukacyjna Denisona – zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia,

- pedagogika zabawy „Klanza „ – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,

- muzykoterapia – obszar edukacji kulturowo-estetycznej, zabawy dowolne , odpoczynek dzieci,

- M. Montesorii – obszar edukacji kulturowo-estetycznej, społecznej,

- metody aktywne : gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, gimnastyka twórcza R. Labana     i K. Orffa, techniki parateatralne ( zabawy w teatr),

- elementy metody Ireny Majchrzak- przygotowanie do nauki pisania i czytania,

- technika mandali głownie w zajęciach i zabawach plastycznych.

Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw naszych wychowanków. Pragniemy doskonalić jakość pracy naszego przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi.

Dodano na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dn. 02.09. 2010 r. Uchwałą nr 2/2010/11

 

 KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU


Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 

1.      Metody czynne:

-         metoda samodzielnych doświadczeń,

-         metoda kierowania własną działalnością dziecka,

-         metoda zadań stawianych dziecku,

-         metoda ćwiczeń utrwalających.

2.      Metody oglądowe:

-         obserwacja i pokaz,

-         osobisty przykład nauczyciela,

-         udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

3.      Metody słowne:

-         rozmowy,

-         opowiadania,

-         zagadki,

-         objaśnienia i instrukcje,

-         sposoby społecznego porozumiewania się,

-         metody żywego słowa.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent Przedszkola:

-   jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

-   ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,

-   potrafi współdziałać w zespole,

-   jest zainteresowany nauką i literaturą,

-   jest samodzielny,

-   jest aktywny w podejmowaniu działań,

-   lubi działania twórcze,

-   jest wrażliwy estetycznie,

-   akceptuje zdrowy styl życia,

-   ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

- cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,

-   czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

PRIORYTETY - KIERUNKI PLANOWANEJ PRACY

LATA SZKOLNE 2015/2016 - 2019/2020

 1. Dziecko zdrowe i bezpieczne.

 2. Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków, dostarczanie okazji do kształtowana postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.

 3. Edukacja matematyczna – skuteczna i przyjazna dziecku. Rozwijanie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia.

 4. Współpraca z rodzicami podstawą funkcjonowania przedszkola.

Uwagi o realizacji koncepcji pracy :

1. Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.

2. Koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola.

3. Koncepcję zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola i     Rady Rodziców.

5. Koncepcja obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

 

Koncepcja Pracy Przedszkola została przyjęta do realizacji przez Radę Pedagogiczną

dnia   30  września 2015 roku na lata 2015-2020


 

Rada Pedagogiczna Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.


powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com