Przygotowanie dziecka do roli ucznia

 

Co rozumiemy pod pojęciem dojrzałości szkolnej?

          Najogólniej ujmując można powiedzieć, że jest to gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, uzależniona od poziomu jego ogólnego rozwoju, od osiągnięcia takiego stanu rozwoju fizycznego, emocjonalno-społecznego i umysłowego, który umożliwia sprostanie obowiązkom szkolnym.

            Początkowo za dziecko dobrze przygotowane do szkoły uważano takie, które m.in. było w stanie podjąć trud nauki czytania. Ostatnio uznano, że dziecko dobrze przygotowane do szkoły opanowało już pewne umiejętności.

           Podstawowym przejawem dojrzałości fizycznej jest dobry stan zdrowia: odporność na choroby i zmęczenie, prawidłowy wzrok i słuch, sprawność narządów artykulacyjnych oraz ogólna sprawność ruchowa i manualna związana z orientacją przestrzenną, koordynacją i pamięcią wzrokowo-ruchowo-słuchową, a także równowaga nerwowa będąca warunkiem zdrowia psychicznego i osiągnięcia dojrzałości uczuciowej.

           Niezwykle ważna u sześciolatka jest sprawność manualna. Poziom rozwoju mięśni dłoni i palców pozwala na podejmowanie różnych precyzyjnych czynności. Należy więc dostarczać dziecku materiał do działania, taki jak: klocki, układanki, różne elementy do zabaw konstrukcyjnych, które oprócz usprawniania rąk rozwijać będą jego pomysłowość i wyobraźnię. Udostępniać też mu trzeba materiały do rysowania, malowania wycinania, wydzierania, lepienia.

          Aby ułatwić dziecku przyszłą naukę pisania, zadbajmy o usprawnienie jego ręki, pozwólmy mu na działalność plastyczną i wszelkie czynności graficzne. Ogromne znaczenie przy nauce pisania w szkole odgrywa koordynacja wzrokowo-ruchowa. Kontrola wzroku nad czynnościami i gry ćwiczące tę funkcję to wszelkiego rodzaju bierki, pchełki, także drobne klocki plastikowe, mozaiki, klocki drewniane obrazkowe, obrazki składane z drobnych fragmentów kształtujące zdolność analizy i syntezy wzrokowej.

         W zakresie czynności graficznych dobrym sposobem jest rysowanie na wąskich paskach papieru elementów dekoracyjnych, np. figur geometrycznych. Zwracamy uwagę na to, aby dziecko utrwalało sobie przyjęty u nas kierunek w pisaniu- od lewej strony do prawej.

          Pożądane jest wykonywanie przez dziecko wszelkich elementów zdobniczych, np. ozdabianie ramki do obrazka z papieru, ozdabianie papierowych serwetek itp.

          Dojrzałość umysłową charakteryzuje przede wszystkim swoboda w posługiwaniu się mową oraz prawidłowe jej rozumienie. Dziecko sześcioletnie powinno wypowiadać się poprawnie pod względem gramatycznym i artykulacyjnym. Prawidłowa wymowa jest podstawą w nauce czytania, a w pewnym stopniu i pisania. Błędy w mówieniu opóźniają, a czasem uniemożliwiają dziecku tę naukę.

           Oprócz czystości wymowy duże znaczenie w powodzeniu szkolnym ma bogaty zasób słów, pojęć, umiejętności swobodnego i zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się, opowiadania wrażeń, przeżyć, wyrażania swoich pragnień, czy ocen.

            Rozważając zagadnienia przygotowania dziecka sześcioletniego do roli ucznia, nie można pominąć sprawy przygotowania do wstępnej nauki czytania. Z licznych rozmów wynika, że te sprawy są dla rodziców bardzo interesujące. W przygotowaniu dziecka do nauki czytania szczególne znaczenie ma uczenie dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów. Funkcję tę możemy ćwiczyć poprzez rozpoznawania i wybrzmiewanie głosek na początku, na końcu i w środku wyrazu, rozkładać wyraz na poszczególne głoski i ponownie łączyć w całość.

            Możemy uczyć dziecko rozpoznawać, różnicować i naśladować różne dźwięki w otoczeniu.

            Dzieci dobrze przygotowane do nauki pisania i czytania potrafią dokonać analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej, potrafią powiązać określony znak graficzny z odpowiednim dźwiękiem oraz z treścią znaną dziecku z otaczającej rzeczywistości.

            Przejawem dojrzałości emocjonalno-społecznej jest samodzielność, zaradność, chęć i umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i nauczycielem oraz umiejętność przystosowania się do nowego środowiska. Dużą rolę odgrywa też obowiązkowość i wytrwałość, wiara we własne siły, umiejętność podporządkowania się wymaganiom nauczyciela, a także wrażliwość na jego opinię i ocenę.

           Przy wykonywaniu różnorodnych prac przez dziecko kształtować należy nawyk doprowadzania rozpoczętych prac do końca. Wyrabia to w dziecku wytrwałość w dążeniu do celu i systematyczność, tak bardzo potrzebne w późniejszym życiu ucznia.

           Jedną z najbardziej zasadniczych spraw w przygotowaniu dziecka do szkoły jest wzbudzenie w nim prawidłowej motywacji do podjęcia nauki w szkole. Każde dziecko ma inne, indywidualne tempo uczenia się i w żadnym wypadku nie należy zmuszać go do ćwiczeń przygotowawczych siłą. W tym wieku wszelka nauka powinna być wpleciona w zabawę i powinna być dla dziecka interesująca.

            Jak widać, gotowość do podjęcia nauki w szkole wymaga od dziecka ogólnej dojrzałości. O powodzeniu dziecka w szkole obok wyposażenia intelektualnego, bogatego zasobu wiadomości i dobrze wykształconej mowy pozwalającej mu na orientację w otoczeniu decyduje również zdrowie fizyczne jak i cechy osobowości. Wszechstronny rozwój dziecka, przygotowanie go do roli ucznia to wspólne zadanie domu i przedszkola.

 

 

             

 

  powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com