Regulamin korzystania z placu zabaw Gminnego Przedszkola w Tarnowcu

 

 1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli, rodziców lub opiekunów.
 3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:

·        w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,

·        zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to zjeżdżalni przeplotni, drabinek i dachów domków,

·        zabronione jest korzystanie ze sprężynowców i karuzeli przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

 1. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
  • zaśmiecania terenu,
  • niszczenia i uszkadzania roślinności,
  • dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
  • zakłócania spokoju i porządku publicznego,
  • palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych.,
  • wprowadzania zwierząt,
  • spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
 • przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.
 1. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy zgłaszać do Dyrekcji Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 2. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca się konserwatorowi zatrudnionemu w placówce.
 3. Utrzymanie w czystości placu należy do obowiązków pracowników obsługi zatrudnionych   w przedszkolu.

 powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com