Przedszkolny system kar i nagród

 

Opracowując system nagród i kar obowiązujący w przedszkolu poprosiliśmy rodziców naszych podopiecznych o podzielenie się z nami przykładami stosowanych przez siebie nagród i kar wobec swoich dzieci. Zebrane wiadomości pozwoliły nam na ujednolicenie systemu nagród i kar między naszym przedszkolem i domem rodzinnym dziecka.

 

Szczególnie skutecznym środkiem wychowania są zwłaszcza nagrody. Mają one wartości zachęcające  i pobudzające do wysiłku, toteż winny być jak najczęściej uwzględniane w działaniach wychowawczych.

Nagradzamy za:

·       podporządkowanie się umowom, zasadom wspólnie ustalonym;

·       bezinteresowną pomoc słabszym;

·     wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania (uwzględniając możliwości dziecka);

·       bardzo dobre wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków itp.

 

Formy nagród:

·        pochwała indywidualna;

·         pochwała wobec grupy lub osób znaczących;

·         wręczenie umownej „odznaki” (naklejka serduszka, medal);

·  udostępnienie atrakcyjnej zabawki lub wybór na „ważną osobę” (np. dyżurnego);

·      uzyskanie jakiegoś przywileju (np. możliwość wyboru rodzaju zabawy, czytanej książki).

 

Ustalając pewne pozytywne wzorce postępowania, zakazy itp. Winniśmy również pamiętać o ustaleniu ogólnych konsekwencji za brak podporządkowania się nim.

 

Kary stosujemy za:

·         świadome nieprzestrzeganie ustalonych zasad i norm współżycia w grupie i przedszkolu;

·       stwarzanie sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu własnemu i innych;

·    agresywne zachowanie skierowane na dorosłego, dzieci, przedmioty (lub przeszkadzanie innym w zabawie);

·        niszczenie cudzej własności oraz wytworów prac innych dzieci.

 

Formy kar:

·        słowne upomnienie czy rozmowa (przypomnienie obowiązujących zasad);

·        poinformowanie osób znaczących o przewinieniu;

·  odsuniecie na krótki czas od zabawy ( w atmosferze spokoju i rzetelnej informacji dotyczącej czynu, a nie uderzające w charakter dziecka);

·          upomnienie wobec grupy;

·       odesłanie na kilka minut na „smutne krzesełko”.

 

 powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com